Per donar d’alta un subministrament ha de primer sol·licitar el codi CUPS en cas de que el subministrament no existís prèviament, així es comprovarà si la capacitat de la xarxa és suficient per assumir el seu requeriment o si és necessari fer-ne pressupost.

Si el punt de subministrament ja existeix només és necessari sol·licitar-ne la recuperació del CUPS existent per donar-lo d’alta.

Posteriorment, s’haurà d’aportar en el moment de la contractació: la cèdula d’habitabilitat, CIE i RITSIC, en cas de habitatges, CIE i RITSIC en cas de negocis en baixa tensió, i CIE, RITSIC, ELEC 4 i ELEC 6 en alta tensió.

El punt provisional d’obres serveix únicament per fer les obres necessàries de construcció i/o modificació del futur subministrament. Aquest té una vida caduca, doncs en el moment que el termini indicat en el permís d’obres s’hagi superat el punt es donarà de baixa des de l’empresa distribuïdora, a no ser que s’hagi aportat documentació per a la renovació del permís o s’hagi contractat un punt de subministrament definitiu.

Donar d’alta un subministrament exclusiu de vehicle elèctric (tarifa de vehicle elèctric, 3.0 TDVE i 6.1 TDVE) té un procediment semblant d’alta al que pot tenir un punt de subministrament com pot ser un habitatge o un industrial, però ha d’acreditar que sigui un punt de subministrament exclusiu per la recarrega de vehicle elèctric i que el punt de subministrament serà d’accés públic.

La majoria de punts però són privats, de manera que no es poden acollir a aquesta tarifa, però el funcionament per l’alta seria molt semblant.

Així mateix, comentar que molts punts de recàrrega de vehicle elèctric, tenen dificultat per a poder funcionar correctament a 230V.

En el cas que es vulgui incrementar potència per tal d’evitar que el relé de comptador actuï i talli el subministrament elèctric, o tenir excessos de potència, es pot sol·licitar un increment de potència per tal de cobrir els requeriments de demanda. Això serà sempre i quan la documentació que distribuïdora en disposi de la instal·lació sigui suficient i que la capacitat de la xarxa ho pugui assumir. Si pel contrari la documentació disponible no és suficient, caldrà aportar un certificat d’instal·lació elèctric (CIE) doncs si la documentació anterior té més de 20 anys, o la potència a incrementar és de més del 50% sobre la documentació disponible. Si és de menys, es pot aportar un butlletí de reconeixement d’instal·lació elèctrica (BRIE).

En el cas que la xarxa no té suficient capacitat, s’haurà de valorar si s’ha de fer pressupost per tal de cobrir els requeriments.

El cost associat a l’increment està explicat a l'apartat d'Altres Costos fora Peatges.

En cas de reduccions de potència no es podrà tornar a incrementar fins passat un any de la seva activació. Pel contrari, s’hi s’ha incrementat potència, i es vol tornar augmentar per ajustar-la a nous requeriments es pot tornar a modificar.

Puntualment, des del govern apliquen canvis regulatoris per ajudar econòmicament als clients domèstics i empreses, tornant el sistema més flexible que poden arribar a permetre més canvis, però sempre durant un interval de temps. De manera que s’ha de consultar a la distribuïdora en el moment que es vulgui realitzar el canvi.

La plataforma de sol·licituds li permet fer tots aquells tràmits que ha de gestionar amb la distribuïdora i que no pot gestionar directament amb la comercialitzadora com són: altes de codi CAU (autoconsum), increments de potència quan es requereix extensió de xarxa, derivacions de línia, alta de generacions, entre d’altres:

  1. Tramitar nova sol·licitud i donar-se d’alta: en el moment de triar una nova sol·licitud a realitzar en generarà un registre d’accés facilitant un usuari i contrasenya que rebran per correu per a poder accedir posteriorment a la plataforma a comprovar l’estat de sol·licitud. Si es vol fer un nou tràmit s’ha de realitzar nova sol·licitud mantenint les dades de contacte de manera que afegirà el nou requeriment al mateix usuari.
  2. Gestió d’usuari i contrasenya: un cop s’ha realitzat el registre poden accedir al seu usuari i veure les seves sol·licituds, així com fer modificacions de les dades de contacte.
  3. Estat de la meva sol·licitud: en tot moment poden accedir a la seva sol·licitud a veure en quin estat es troba i possibles requeriments que li haguem fet des de distribució. Aquestes notificacions i/o canvis els rebrà també en el seu correu de registre.
  4. Terminis de resposta: la distribuïdora té uns terminis de resposta indicats legislativament, que tindrà disponible en tot moment, aquests venen definits funció del tipus de sol·licitud i característiques de la mateixa.

Per donar-se d’alta és necessari que faci arribar un correu a serveidistribucio@bassolsenergia.com, aportant el document identificatiu del titular de la instal·lació i un correu electrònic d’accés.

Si vols registrar-te a la nostra oficina virtual, Àrea client, cal enviar al correu serveidistribucio@bassolsenergia.com, una copia escanejada del NIF del titular juntament amb el correu que vol ser utilitzat d’usuari. Comprovarem que la informació és correcte i li enviarem usuari i contrasenya per a poder accedir a la seva informació.

El sistema de compensació de l’energia abocada a xarxa anirà en funció de la modalitat d’autoconsum que s’hagi configurat durant la instal·lació i posteriorment legalitzat a la Generalitat.

Els preus de compensació per l’energia en qüestió vindran definits pel contracte de subministrament que s’hagi pactat prèviament amb la comercialitzadora elèctrica. En cas de modalitat de no compensació d’excedents, és a dir, de venta d’energia en el mercat majorista anirà en funció del contracte pactat amb el representant de la generació.

Trobaran més informació a l’apartat d’Autoconsum.

El procediment per donar-se d'alta com autoconsumidor està explicat a l'apartat Autoconsum. La sol·licitud s'haurà de fer des de la plataforma de gestió de sol·licituds.

La facturació elèctrica es realitza des de les comercialitzadores elèctriques cap als seus clients. Aquestes prèviament han pagat els costos en nom del client a Red Elèctrica (REE), a l’Operador del Mercat (OMIE) i a la distribuïdora. Les dues primeres són uns costos que varien hora a hora en funció dels requeriments del sistema i la oferta i demanda, i el darrer són uns costos regulats que en varien en funció de la tarifa, la potència i el volum de consum. Trobaran més informació a l’apartat de facturació.

Si és coneixedor d’un frau o sospita que en pugui haver algun, ho pot denunciar des de l’apartat de contacta.

Si no vol donar les seves dades de contacte és lliure de no fer-ho per tal de que ens arribi la denuncia de manera anònima.

La digitalització de la xarxa és el camí per la integració de sistemes, la implementació d’Smart Grids i comptadors intel·ligents que reforcen la qualitat del subministrament elèctric així com també permeten una millor gestió i monitoratge de la xarxa.

Aquests desenvolupaments permeten una major implementació de tecnologies renovables i de vehicle elèctric per un món més sostenible.

El client té la responsabilitat sobre el manteniment i correcte estat de la seva instal·lació, de manera que el límit entre distribuïdora i client seria; en cas de client individual des de la derivació, en cas de derivació amb varis clients des de la caixa general de protecció.

Hi ha consums elèctrics, que tot i que són molt baixos, estan en constant funcionament de manera que acaben suposant un consum elevat dins la facturació elèctrica, com poden ser les neveres. Per contra, hi ha consums molt elevats però que s’utilitzen puntualment que són els que poden marcar més la diferència a la factura d’electricitat si se’n fa un sobre ús. Especialment els consums més elevats són els que transformen l’electricitat en un treball tèrmic, com són els radiadors, el forn o els aires acondicionats.

Tot i que no és una reducció en el propi consum elèctric, l’autoconsum permet alimentar-se de l’electricitat generada en el propi habitatge i així reduir-ne el consum provinent de xarxa.