En el moment de donar un punt de subministrament d’alta s’ha de verificar si la xarxa de distribució és suficient per a assumir el consumidor en la ubicació sol·licitada o si, pel contrari, s’han de fer tasques d’habilitació i extensió de xarxa per tal de complir amb els requisits del client. Si la xarxa és suficient no s’haurà de pagar l’extensió de xarxa. Pel contrari, l'empresa distribuïdora elaborarà un pressupost associat als costos necessaris per habilitar-ne l’extensió que serà assumit pel client interessat.

Els costos que s’han de satisfer per part del client, tal i com s’indica en l'Ordre ITC/3519/2009, són :

DRETS D'EXTENSIÓ:

Quotes d’extensió en €/kW per sol·licituds menors de 100 kW. S’abonen per a l’actuació de portar la llum al punt de subministrament assegurant-ne la qualitat. Si el subministrament va ser donat de baixa fa menys de 3 anys en baixa tensió, o 5 anys en alta, no s'haurà de tornar a assumir aquest cost:

Baixa tensió: 17,374714 €/kW

Alta tensió:

Tensió €/kW
V≤ 36 kV 15,718632
36 kV ≤ V ≤ 75,5 kV 15,343534
72,5 kV < V 16,334353

DRETS D'ACCÉS:

Quotes d’accés en €/kW per sol·licituds d'increment de potència a valors superiors de la potència contractada, o per l'alta d'un nou subministrament, així com la reactivació d'un d'antic. S’abonen per tal de disposar d'accés a la xarxa elèctrica per un volum de potència disponible:

Baixa tensió: 19,703137 €/kW

Alta tensió:

Tensió €/kW
V≤ 36 kV 16,992541
36 kV ≤ V ≤ 75,5 kV 14,727812
72,5 kV < V 10,700842

DRETS SUPERVISIÓ D'INSTAL·LACIONS CEDIDES:

Les instal·lacions que hagi costejat el client per l'ampliació de xarxa segons els seus requeriments necessitaran revisió de l'estat en què s'entreguen a la distribuïdora. Aquestes es facturen en un pressupost per les actuacions realitzades i no a la factura de consum.

Baixa tensió: 101,52 €/actuació

Alta tensió:

Tensió €/actuació
V≤ 36 kV Linia 253,81
V≤ 36 kV Centre de Transformació 152,29
36 kV ≤ V ≤ 75,5 kV 613,09
72,5 kV < V 1344,31

DRETS D'ENGANXAMENT:

S'abonen en realitzar l'actuació sobre l'equip de mesura (instal·lació de comptador, ampliació o reducció de potència).

Baixa tensió: 9,044760 €/actuació

Alta tensió:

Tensió €/actuació
V≤ 36 kV 79,491970
36 kV ≤ V ≤ 75,5 kV 266,957067
72,5 kV < V 374,542485

DRETS DE VERIFACIÓ:

En actuacions de verificació del comptador.

Baixa tensió: 8,011716 €/actuació

Alta tensió:

Tensió €/actuació
V≤ 36 kV 54,871990
36 kV ≤ V ≤ 75,5 kV 85,163859
72,5 kV < V 125,994037

EQUIPS DE MESURA:

El lloguer dels aparells que permeten el registre de consum (actualment amb l'obligació de què aquests siguin telegestionats i digitals) ve regulat per l'Ordre IET/1419/2013. Indica que tots els equips de mesura no domèstics se'ls hi facturarà un 1,125% del seu preu de manera mensual, i pel que fa als domèstics, aniran en funció del nombre de fases: monofàsica a un valor de 0,81 €/mes i trifàsic a un valor de 1,36 €/mes.

La informació està actualitzada a data 17/10/2023.