Què és l’autoconsum?

L’autoconsum és un sistema en què el propi consumidor pot generar la seva energia i consumir-la per a ell mateix o injectar-la a xarxa. Això permet treure’n un benefici econòmic en funció de la modalitat d’autoconsum que es disposi, tal i com ve regulat en el Reial Decret 244/2019.

Les modalitats d’autoconsum disponibles són:

Modalitat d’autoconsum sense excedents: la instal·lació està preparada només per a autoconsumir l'energia que produeix i no per injectar energia a xarxa (sistema antivertit). D'aquesta manera, la reducció en factura és directament proporcional a l’energia no consumida de xarxa.

Modalitat d'autoconsum amb excedents acollida a compensació: la instal·lació consumeix l'energia que produeix, mentre que l'energia que s'estigui produint però no s'arribi a consumir serà injectada a xarxa. Aquesta serà posteriorment compensada en facturació per la comercialitzadora a un preu pactat prèviament entre les dues parts. Aquesta compensació mai podrà ser superior a l'import dels costos de la factura.

Modalitat d’autoconsum compartit (acollida a compensació - col·lectiu): la instal·lació està disposada perquè els diferents punts de subministrament beneficiaris de l'autoconsum se'ls compensi amb l'energia generada i abocada a xarxa, a partir d'un prorrateig de la generació entre els diferents usuaris.

Modalitat d'autoconsum amb excedents no acollida a compensació: la instal·lació consumeix l'energia que produeix, i l'energia sobrant s’injecta a xarxa. L'energia no se li compensa en factura, sinó que l'energia es ven activament a mercat per part d'un representant.

La documentació necessària per a l’alta dels autoconsumidors varia en funció de la instal·lació que es realitzi:

  • Si la instal·lació de generació és menor o igual a 10 kW, només es requerirà la memòria tècnica de la instal·lació.
  • Si la instal·lació de generació és major de 10 kW, és instal·lació trifàsica, o es troba en sòl no urbanitzat, es requerirà el projecte tècnic.
  • En cas de modalitat no acollida a compensació, que ven la seva energia a mercat, els requeriments són més específics i s'hauran de demanar a la distribuïdora.

* Criteris extrets de la guia IDAE d'autoconsum.

Les instal·lacions de menys de 15 kW en sòl urbanitzable queden exemptes de tramitar amb la distribuïdora un Contracte Tècnic d’Accés (CTA), segons Reial Decret 1183/2020.

Les instal·lacions de producció per a l’autoconsum poden ser dins de la mateixa parcel·la on hi ha el consum, o en les seves proximitats aprofitant la xarxa de distribució fins a una distància de 2.000 metres. El repartiment que es faci entre els diferents punts beneficiats s’ha de notificar a la distribuïdora. Aquest pot ser, de manera general en percentatges per cada CUPS, o amb coeficients variables que s'ajustin a nivell horari. Per acollir-se a aquesta modalitat d'autoconsum és necessari disposar d’un comptador específic per a la generació.

Els autoconsums amb compensació simplificada només poden arribar a optar a aquesta modalitat fins a 100 kW (inclosos) estalviant-se també la disposició de garanties econòmiques indicades en el Reial Decret Llei 29/2021. A més, per a optar a aquesta modalitat no poden estar-se beneficiant d’algun altre règim retributiu específic o addicional. A partir d’aquesta potència (>100KW) és necessari que es donin d’alta com a generació amb autoconsum.

El procediment a seguir serà com a alta de generació, podent seguir essent autoconsumidor i requerint codi CAU. Això però, només li permetrà optar a la modalitat autoconsum amb excedents no acollida a compensació. Podran trobar més informació dins l’apartat de productors.

Com afecta l’autoconsum a les meves mesures del comptador?

Els comptadors de mesura estan preparats per llegir l’energia que entra (activa entrant) i l’energia que surt (activa sortint). Aquestes queden enregistrades cada hora, de manera que es compensa una amb l’altra, i n'extraiem l'energia demandada i la generada. Però si durant la mateixa hora hi ha hagut energia que s’ha consumit de xarxa i energia que s’ha exportat se’n farà la diferència neta horària, quedant un valor més reduït en algun dels dos sentits. Aquest fet pot comportar que l’energia indicada en el comptador no correspongui amb l'energia que visualitzem en factura tot i que s'hagi facturat correctament.

Què és més interessant, posar un autoconsum o tenir una generació?

Una generació no té la limitació d’energia que pot injectar a xarxa abans de deixar de ser compensat, però pel contrari en ser una activitat econòmica ha de fer front als tràmits legals, fiscals i administratius, que un autoconsum de 100 kW o menys no ha de gestionar. Així mateix, ha d’aportar garanties i buscar un representant a mercat elèctric, així com tenir contractat un subministrament de serveis auxiliars.

Pel contrari, resulta més simple administrativament disposar d'un autoconsum amb compensació simplificada sempre que no sigui superior a 100 kW. Com a diferència cal remarcar que les instal·lacions d'autoconsum de més de 100kW estan obligades a tenir un punt de subministrament de serveis auxiliars contractat, sempre que no tinguin un punt de consum en xarxa interior.

Quin procediment he de seguir per donar d’alta el meu autoconsum?

Per poder donar d’alta un autoconsum ha de seguir el següent procés:

  1. Fer la sol·licitud d'alta de codi CAU (codi autoconsum): han d'entrar a la nostra plataforma virtual, emplenar la fitxa de sol·licitud d'autoconsum i adjuntar-nos la memòria tècnica de la instal·lació. Nosaltres en revisarem la sol·licitud i si tot és correcte li donarem el codi CAU.
  2. Un cop amb el codi CAU, han de fer el registre a la Generalitat per obtenir-ne el RAC (registre d’autoconsum). Des de la Generalitat ens faran arribar la notificació que ja es pot connectar l’autoconsum a xarxa, i així se li notificarà des de distribució a la comercialitzadora.
  3. Amb la comercialitzadora hauran de pactar el contracte de compensació i aquests en faran l'activació perquè se li vegi reflectit en factura.