Producció elèctrica la alternativa sostenible del futur

La generació elèctrica és cada cop més necessària pel funcionament de la societat actual, on l'increment de consum energètic s'accentua cada any, tot i la millora en eficiència. Però aquests increments en els requeriments energètics no poden ser a qualsevol preu, doncs davant l'amenaça medi ambiental real que suposa el canvi climàtic, s'ha d'apostar per un creixement en producció d'una manera sostenible.

Perquè considerem que el consum elèctric és més net?

L'electricitat que es produeix a xarxa per a posteriorment ser consumida a les fabriques, empreses, habitatges i vehicles elèctrics està considerada energia més verda i ecològica, però aquesta depèn del mix elèctric del sistema, és a dir, del conjunt de generacions que en participen en la seva producció.

Per lo general, a excepció de la fotovoltaica, la producció elèctrica es basa en un element fèrric dins d'un camp electromagnètic. Aquest al estar en moviment per alguna força impulsora: vapor d'aigua per crema de combustible, pas de l'aigua d'un riu o un saltant... genera un moviment rotatori en la turbina que n'acaba produint l'electricitat.

Així doncs, perquè diem que l'energia elèctrica és més sostenible que la gasolina, en el funcionament d'un vehicle?

Aquesta diferenciació, es deu a dos elements principalment: els motors a més gran escala tenen un rendiment superior, de manera que el consum energètic és més eficient, així mateix les generacions elèctriques no són difuses i és més fàcil la seva captura de gasos d'efecte hivernacle. A més, com ja s'ha comentat anteriorment el mix elèctric gràcies a la gran incisió de tecnologies d'origen renovable, que es regeneren a una escala humanament viable, redueixen l'impacte ambiental.

Com podem doncs classificar-ne aquestes tecnologies?

Ordinàries, no renovables: són les tecnologies clàssiques que s'ha estat utilitzant, on es fa servir la crema d'un combustible, generalment fòssil, per la generació d'electricitat. Exemples: cogeneracions i nuclears. Aquestes darreres, tot i que no cremen combustibles fòssils i no generen gasos d'efecte hivernacle, no es poden gestionar actualment d'una manera eficaç els seus residus i el seu combustible, elements radioactius, són finits en el nostre planeta.

Especials, renovables: són les tecnologies que no consumeixen combustibles fòssils i que en tenen un origen en el combustible que les fa moure en una font inexorable, sol i el vent. Però així mateix, això les fa no gestionables, de manera que, depenem de les condicions climàtiques per a fer-les funcionar. Aquesta variabilitat productiva, ens obliga a tenir les de combustibles ordinaris a disposició per no haver d'adaptar el nostre règim de consum a la capacitat productiva, fins que no hi hagi alternatives que ajudin a la seva regulació, com l’hidrogen.

Actualment, s'estan desenvolupant sistemes d'emmagatzament i gestió per tal de dependre menys de les primeres i disposar de reserves generades per l'excedent de les segones, però encara hi ha molt camí per recórrer.

Com a excepció, en el grup de les especials hi haurien d'anar les hidràuliques convencionals, però la seva capacitat semigestionable, doncs també depenem de la pluja, les fa estar en el primer bloc. També es poden fer servir com a bateries gegants, doncs en moments d'excedent elèctric no és necessari consumir l'aigua que en disposa l'envasament per a ser aprofitada en un futur, sempre respectant els cabals ecològics del riu.

Quines són més rentables i perquè?

Les tecnologies no renovables, que tenen un origen fòssil fins ara han estat molt barates, doncs la seva extracció era fàcil i les trobàvem en abundància, però la reducció de les mateixes pel seu sobre ús en consum, i la falta de reserves pròpies a Europa ha fet esdevenir aquestes com a tecnologies massa cares pels requeriments actuals. En canvi, les generacions d'origen renovable tot i dependre d'uns costos de producció dels aparells més elevats a proporció de l'energia produïda, al no associar-s'hi costos d'explotació vinculats al combustible, els fan una molt bona alternativa tant econòmica com ambientalment.

Com puc comprovar si l'energia que consumeixo és renovable?

L'energia que es consumeix ve determinada pel mix elèctric, de manera que realment el consum actual no es pot assegurar que sigui d'origen 100% renovable fins que el mix de producció ho sigui, o si més no, no per totes les hores. Però, amb la intenció de promoure les energies renovables des de l'administració Europea s'ha promogut l'ús de les garanties d'origen on les empreses comercialitzadores poden pagar un extra a les generadores, de manera que, es vinculi la seva energia de producció a la seva energia de consum, i així aquesta podria considerar-se que l’energia produïda amb fonts renovables es la que s’està consumint.

Hi ha dos tipus de garanties: les d'origen renovable, provinent de fonts alternatives com el sol o el vent, o les garanties d'alta eficiència, on demostren que les generacions que han produït aquesta energia tot i no ser renovable, s'ha fet aprofitant el calor per a un procés productiu (fabricació, calefacció, etc) a més de per a la producció elèctrica, aquest fet la torna més eficient i per tant més sostenible.

El mix elèctric que té el client ve determinat per la compra d'energia de la comercialitzadora i aquesta ve reflexada a la part final de la factura.